LĨNH VỰC DÂN SỰ

Luật dân sự. Tải file word  – Tải file PDF

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

Luật công chứng. Tải file word – Tải file PDF

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Luật đất đai 2013. Tải file word – Tải file PDF

Nghị định 01_2017ND_CP. Tải file word – Tải file PDF

Nghị định số 43_2014_NĐ-CP. Tải file word – Tải file PDF

Thông tư 02_2015_TT-BTNMT. Tải file word – Tải file PDF

LĨNH VỰC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Luật hôn nhân và gia đình. Tải file word – Tải file PDF

Nghị định 126-2014-NĐ-CP. Tải file word – Tải file PDF

Nghị quyết 35-2000-NQ-QH10 về hôn nhân thực tế. Tải file word – Tải file PDF

Thông tư 01-2016-TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn luật hôn nhân gia đình. Tải file word – Tải file PDF

Thông tư 02a-2015-TT-BTP hướng dẫn luật hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài. Tải file word – Tải file PDF

LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Luật kinh doanh bất động sản số 66-2014-QH13. Tải file word – Tải file PDF

Nghị định 76-2015-NĐ-CP hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản. Tải file word – Tải file PDF

LĨNH VỰC NHÀ Ở

Luật nhà ở. Tải file word – Tải file PDF

Nghị định 99-2015-NĐ-CP hướng dẫn luật nhà ở, Tải file word – Tải file PDF

Văn bản hướng dẫn sao y, chứng thực

Nghị định 23-2015-NĐ-CP sao y chứng thực. Tải file word – Tải file PDF

Thông tư 20-2015-TT-BTP hướng dẫn nghị định 23 về sao y chứng thực. Tải file word – Tải file PDF

Phiếu yêu cầu

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng. Tải file word.

Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng – Tải file word

Phiếu yêu cầu công chứng bản dịch – Tải file word